ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

วันที่ประกาศ : 8 พ.ย. 2561

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Product Development

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/a

อายุ : -

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

• จัดทำแผนงาน การดำเนินการโครงการใหม่ ทั้งในด้านการนำเสนอรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง
• นำเสนอกลยุทธ์วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในแต่ละโครงการ
• จัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคตศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อการวางกลยุทธ์สำหรับการพัฒนาองค์ และการผลักดันธุรกิจ
• ตรวจสอบ ติดตาม ประสานงาน และควบคุมการดำเนินการให้ได้ตามแผนงานที่กำหนด พร้อมกับรายงานความคืบหน้าของงานอย่างเป็นระบบ
• กำหนดแนวทางให้กับทีมงาน หรือผู้ใต้บังคับบัญชา ในการทำงานต่าง ๆ
• ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

• เพศชาย/หญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป
• การศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรม หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
• มีประสบการณ์ด้านการพัฒนาธุรกิจ หรือวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 5 ปี ขึ้นไป
• มีความสามารถในการจัดหาที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต
• มีความสามารถในการนำเสนอข้อมูล และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา
• มีความเป็นผู้นำ และสามารถบริหารทีมงานได้
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และมีทักษะในการสื่อสารเป็นอย่างดี

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)