ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

วันที่ประกาศ : 14 พ.ค. 2563

ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : นักลงทุนสัมพันธ์

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : N/A

อายุ : 35

เปิดรับ : 1

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ ตลท. และ กลต.

- จัดทำรายงานประจำปี, เอกสาร 56-1 และข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ เพื่อนำส่งตลาดหลักทรัพย์ตามกำหนด

- ดูแลและพิจารณาความเหมาะสมของการรายงานข้อมูลบน Website นักลงทุนสัมพันธ์ ของบริษัทฯ และตอบคำถามนักลงทุน

 - ดูแลการจัดทำข้อมูลสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น, บริษัทจดทะเบียนพบนักลงทุนรายไตรมาส และเยี่ยมชมกิจการบริษัท

- ประสานงาน และดูแลการจัดกิจกรรมนักลงทุนสัมพันธ์ต่าง ๆ เช่น นักวิเคราะห์พบผู้บริหาร ประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ

- ติดต่อและประสานงานเกี่ยวกับงานทะเบียนผู้ถือหุ้น กับ TSD และการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงทุนกับ กระทรวงพาณิชย์

 - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ

- อายุ 30-45 ปีขึ้นไป

- วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไปในสาขาเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร

- มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายบริษัทมหาชนจำกัด

- มีความรู้เรื่องกฏระเบียบตลาดหลักทรัพย์ เป็นอย่างดี

- สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

- มีความคล่องตัวสูง และกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน

- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้.

- หากเริ่มงานได้ทันทีจะพิจาณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)