ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : Construction

สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ

อายุ : 40 ปีขึ้นไป

เปิดรับ : 2 อัตรา

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดี เวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310

โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10204, 10206.

โทรสาร 0-2938-9875

เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

 • ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทางบริษัทฯ
 • วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
 • รับผิดชอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
 • ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัท
 • ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อให้งานก่อสร้างของโครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและอยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
 • รับรองความถูกต้อง ความเรียบร้อยของเอกสารที่จะต้องยื่นกับหน่วยงานภายในและภายนอก
 • กำหนดมาตรฐาน รูปแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
 • เป็นที่ปรึกษา ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงและพิจารณาการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย  อายุ 40 ปีขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกร
 • มีประสบการณ์ด้านบริหารงานบ้านเดี่ยว, ทาวน์โฮม, อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการ และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการควบคุมต้นทุน และบริหารโครงการตาม Progress ได้

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)