ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
เปิดรับ : 2 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ให้คำปรึกษาแก่ผู้บริหารในโครงการก่อสร้างที่บริษัทฯ ดำเนินการ เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของทางบริษัทฯ
- วางแผนงานและควบคุมงานก่อสร้างของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย
- รับผิดชอบงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จและเป็นไปตามแผนงานที่วางไว้
- ติดตามการดำเนินงาน ให้คำปรึกษา ข้อเสนอแนะ และแนวทางการดำเนินงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ของบริษัท
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น ฝ่ายก่อสร้าง, ฝ่ายการตลาด, ฝ่ายขาย, ฝ่ายจัดซื้อ, ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อให้งานก่อสร้างของโครงการดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องและอยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท รับรองความถูกต้อง
- ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารที่จะต้องยื่นกับหน่วยงานภายในและภายนอก กำหนดมาตรฐาน รูปแบบ และประมาณราคาค่าก่อสร้างให้อยู่ในวงเงินงบประมาณของบริษัท
- เป็นที่ปรึกษา ดูแล และแก้ไขปัญหา ตลอดจนปรับปรุงและพิจารณาการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท

คุณสมบัติ

- อายุ 40 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์ (โยธา)
- มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรระดับสามัญขึ้นไป
- มีประสบการณ์ในการบริหารงานก่อสร้างบ้านอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)