ข้อมูลตำแหน่ง

แผนก : สำนักงานใหญ่
สถานที่ปฏิบัติงาน : สำนักงานใหญ่
เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เปิดรับ : 1 อัตรา

หน้าที่ / ความรับผิดชอบ

- ร่วมกำหนดแผนการตรวจสอบประจำปี
- สอบทานขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆ รวมถึงหลักเกณฑ์ นโยบาย แนวทางปฏิบัติงานที่หน่วยงานต่างๆ ได้มีการจัดทำและกำหนดไว้ เพื่อให้มั่นใจว่าการควบคุมในจุดต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และไม่มีการดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามกฎหมาย และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง
- ตรวจสอบงานตรวจตามแผนงานที่กำหนด/ตามคำสั่งผู้บริหาร รวมถึงจัดทำกระดาษทำการ และรวบรวมเอกสารหลักฐานจากการตรวจสอบสนับสนุนประเด็นที่ตรวจพบ พร้อมออกรายงานผลการตรวจสอบ
- ติดตามผลการแก้ไขประเด็นที่ตรวจพบตามมติที่ประชุม
- จัดทำเตรียมข้อมูลสำหรับการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ และสนับสนุนการจัดประชุมคณะกรรมการตรวจสอบ ประจำไตรมาส
- งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

- อายุ 28 ปีขึ้นไป
- วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน กฎหมาย วิศวกร เทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)
- มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน 1-3 ปีขึ้นไป (หากมีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายใน ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความรู้ด้านโปรแกรมระบบ Epicor (ERP) (จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- มีความซื่อสัตย์, วางตัวเป็นกลาง, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความคิดริเริ่ม และเรียนรู้ได้เร็ว
- มีความ Active และมีความรับผิดชอบสูง,มีความละเอียดรอบคอบ มีทัศนะคติที่ดี
- สามารถทำงานภายใต้สภาวะความกดดันได้เป็นอย่างดี
- เริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

ข้อมูลติดต่อ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

448 อาคาร ธัญลักษณ์ภาคย์ ถนนรัชดาภิเษก ซอยรัชดาภิเษก 26 แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ 0-2541-4642 ต่อ 10215, 10217
E-Mail: hr@sena.co.th
Line : @hrsena
เว็บไซต์ https://www.sena.co.th/

สมัครงานตำแหน่งนี้

กรุณากรอกข้อมูลด้านล่างให้ครบถ้วน

ข้อมูลผู้สมัคร

ขนาดไฟล์ไม่เกิน 15 MB (ไฟล์ประเภท pdf, doc, docx, xls, xlsx เท่านั้น)