ค้นหางานที่ตรงใจคุณ


ร่วมเป็นส่วนหนึ่ง ความภูมิใจ บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงานด่วน

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานเอกสารของแผนกธุรการ

ธุรการ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 1

บริหารงานการตลาด/ขายบ้านและคอนโด สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดธุรกิจ 2C

บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด ประสานงานด้านการตลาด ตรวจสอบป้าย, สำรวจคู่แข่ง วางแผนงานการออกบู๊ท, จัดบู๊ท, จัดงาน Event ต่าง ๆ, ทำกิจกรรม Road Show

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

- ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ ตลท. และ กลต. - ดูแลและพิจารณาความเหมาะสมของการรายงานข้อมูลบน Website นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

สายงานที่เปิดรับ

ตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ

จัดทำแผนงาน การดำเนินการโครงการใหม่ ทั้งในด้านการนำเสนอรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และการปรับปรุง พัฒนาโครงการอย่างต่อเนื่อง นำเสนอกลยุทธ์วิธีการเพื่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จในแต่ละโครงการ

Product Development สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการ ฝ่ายขายธุรกิจ 4A

บริหารงานขายโครงการบ้านจัดสรรและคอนโดให้เป็นไปตามเป้าหมาย วางแผนงานขายและบริหารทีมขาย

Sale สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริหารพื้นที่เช่า

ดูแลและบริหารงานด้านการตลาด และสื่อสารการตลาด ของศูนย์การค้าเสนาเฟสท์ (เจริญนคร)ดูแลงานด้าน Promotion ของฝ่ายการตลาด

SENA Fest สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายบริการหลังการขาย

วางแผนและกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของฝ่าย ด้านการปฏิบัติการซ่อม การจัดหาผู้รับเหมา งบประมาณและค่าใช้จ่ายต่างๆ ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในการปฏิบัติงานซ่อมโครงการต่างๆ

After Sales Service สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการ

วิเคราะห์ ตรวจสอบและปรับปรุงต้นทุนโครงการ(Cost Plan) พิจารณาการสรรหา คัดเลือกผู้รับเหมาหลัก ๆ ของโครงการร่วมกับส่วนงานพัฒนาโครงการ

Construction สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการโครงการอาวุโส

ควบคุมบริหารงานโครงการก่อสร้างคอนโดให้ได้มาตรฐาน และทันตามเวลาที่กำหนด ติดตามและรายงานความก้าวหน้างานก่อสร้าง, รายงานสรุปการก่อสร้างประจำเดือน

Construction สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

International Business Development Manager

Coordinate with International Development team to expand Real estate business. Advising, supporting, coordinating market research, costing, revenue, and conducting overall market assessments.

สื่อสารองค์กร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

Project Manager (High Rise)

รับแผนงานหลังโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD และ VP ติดตามงานให้เป็นไปตามแผน และ Update แผนงาน จัดทำแผนงานหลัก (Master Schedule) ให้สอดคล้องกับ Big Picture และกำหนดจุดตรวจโครงการ (Mile Stone)

Product Development สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด

บริหารงานและวางแผนงานด้านการตลาดและการขายให้เป็นไปตามกลยุทธ์ ศึกษา/สำรวจสถานการณ์ด้านการตลาดและความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และการขาย เพื่อทำ Promotion การตลาด

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Retail & Leasing)

ดูแลและบริหารงานด้านสื่อสารการตลาดสื่อ ดูแลและบริหารงานด้านการตลาดประจำเดือนของศูนย์การค้า ดูแลงานด้าน Promotion ของฝ่ายการตลาดสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายขาย (แนวราบ โซนปทุมธานี และศาลายา)

บริหารงานก่อสร้างโครงการบ้านและอาคารสูง วางแผนงบประมาณการก่อสร้าง รายงานการสรุปการก่อสร้างประจำเดือน และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายธุรกิจพลังงาน (โซลาร์)

บริหารจัดการธุรกิจโซลาร์ และหากลุ่มลูกค้าใหม่ ๆ Design และควบคุมการดำเนินงาน และบริหารต้นทุนในการดำเนินงาน การบริหารงานติดตั้งระบบ Solar Rooftop

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาโครงการ (สถาปนิก)

จัดทำแผนงาน การดำเนินการโครงการใหม่ ทั้งในด้านการนำเสนอรูปแบบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงพัฒนาโครงการนำเสนอกลยุทธ์ พัฒนาที่ดินที่มีศักยภาพ เพื่อการพัฒนาโครงการใหม่ในอนาคต

Product Development สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อบ้าน/คอนโด

นำราคาส่งให้ฝ่ายประเมินโครงการของธนาคาร และอัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ ติดต่อประสานงานและเจรจากับสถาบันการเงินเพื่อขอเงื่อนไขวงเงินกู้ที่ดีที่สุด

Account/Financial สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ช่างประจำอาคาร

- ดูแล ตรวจสอบสอบระบบต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้า

อาคารและสถานที่ เสนา เฟสท์ (เจริญนคร) งานประจำ

ผู้อำนวยการฝ่ายก่อสร้าง

รับแผนงานหลักโครงการ (Big Picture, BP) จาก PD โดยร่วมพิจารณา BP ถึงความสามารถดำเนินการได้ ติดตามการดำเนินงานกับ PM ให้งานเป็นไปตามแผน

Construction สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบ้านและคอนโด

บริหารงานการตลาดและการขายบ้านและคอนโด,สามารถวางแผนงานการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้,สามารถสร้าง Brand ให้เป็นที่ยอมรับ และนำเสนอผลการดำเนินงานได้

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์

มีความรู้ใน Google Analytic วิเคราะห์สถิติและพฤติกรรมลูกค้าที่เข้ามาดูเว็บไซต์,มีความรู้ด้าน Google AdWords, Facebook Ads และ Set Campaign,กำหนดกลยุทธ์ วิเคราะห์แคมเปญ วางแผนการตลาดออนไลน์และให้คำปรึ

สื่อสารองค์กร สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

เจ้าหน้าที่การตลาด

การตลาดบ้าน และคอนโด

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

IT SUPPORT

IT SUPPORT

เทคโนโลยี สารสนเทศ (IT) สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

เจ้าหน้าที่ธุรการ

ติดต่อประสานงาน ดำเนินงานเอกสารของแผนกธุรการ

ธุรการ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้อำนวยการ สายงานธุรกิจ 1

บริหารงานการตลาด/ขายบ้านและคอนโด สามารถวางแผนงานการตลาด ให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทได้

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายการตลาดธุรกิจ 2C

บริหารงานและวางแผนงานการตลาด คอนโด ประสานงานด้านการตลาด ตรวจสอบป้าย, สำรวจคู่แข่ง วางแผนงานการออกบู๊ท, จัดบู๊ท, จัดงาน Event ต่าง ๆ, ทำกิจกรรม Road Show

Marketing สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ

ผู้จัดการนักลงทุนสัมพันธ์

- ดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทในฐานะบริษัทจดทะเบียน ให้เป็นไปตามประกาศ หลักเกณฑ์ และข้อบังคับของ ตลท. และ กลต. - ดูแลและพิจารณาความเหมาะสมของการรายงานข้อมูลบน Website นักลงทุนสัมพันธ์

นักลงทุนสัมพันธ์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพมหานคร งานประจำ